HISTORY

1986

SAINT SEIYA
SAINT SEIYA
TV
Aired:Oct. 11, 1986 - Apr. 1, 1989

1987

SAINT SEIYA
SAINT SEIYA
MOVIE
Released:Jul. 1987

1988

SAINT SEIYA 2 Hot Battle Gods
SAINT SEIYA 2 HOT BATTLE GODS
MOVIE
Released:Mar. 12, 1988
SAINT SEIYA 3 The Legend of Hot Blooded Boys
SAINT SEIYA 3 THE LEGEND OF HOT BLOODED BOYS
MOVIE
Released:Jul. 23, 1988

1989

SAINT SEIYA 4 Warriors of Harumagedon
SAINT SEIYA 4 WARRIORS OF HARUMAGEDON
MOVIE
Released:Mar. 18, 1989

2002

SAINT SEIYA The Hades Capter-Sanctuary
SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER - SANCTUARY
OVA
Aired:Nov. 9, 2002 - Apr. 12, 2003

2004

SAINT SEIYA The Heavens-Overture-
SAINT SEIYA THE HEAVENS
-OVERTURE-
MOVIE
Released:Feb. 14, 2004

2005

SAINT SEIYA The Hades Chapter-Inferno 1
SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER - INFERNO 1
PPV
Aired:Dec. 17, 2005 - Mar. 3, 2006

2006

SAINT SEIYA The Hades Chapter-Inferno 2
SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER - INFERNO 2
PPV
Aired:Dec. 15, 2006 - Mar. 1, 2007

2008

SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER-ELYSION
SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER - ELYSION
PPV
Aired:May. 7, 2008 - Aug. 14, 2008

2012

SAINT SEIYA OMEGA
SAINT SEIYA Ω
TV
Aired :Apr. 1, 2012 - Mar. 30, 2014

2014

SAINT SEIYA: LEGEND of SANCTUARY
SAINT SEIYA: LEGEND of SANCTUARY
MOVIE
Released:Jun. 21, 2014

2015

Saint Seiya soul of gold
SAINT SEIYA Soul of Gold
ONDEM
Aired:Apr. 11, 2015 - Sep. 26, 2015

2018

SAINT SEIYA Saintia SHO
SAINT SEIYA Saintia SHO
PPV
Aired:Dec. 10, 2018 -

2019

SAINT SEIYA Knights of the Zodiac
SAINT SEIYA Knights of the Zodiac
PPV
Aired:Jul. 19, 2019 -
Page Top